locatie de hoeve gebouw


"Dankzij leespaleis kan ik weer meedoen"

Diagnostiek en behandeling

Een onderzoek kan uitwijzen of er sprake is van dyslexie of dyscalculie, of dat er een specifieke leerstoornis is, zoals problemen in de executieve functies. Bij expertisecentrum uniek worden psychologische onderzoeken uitgevoerd om dit te bepalen. Een onderzoek vindt plaats verspreid over twee dagdelen, en bevat meerdere soorten testen, zodat dit altijd een breed beeld van het functioneren van uw kind oplevert. Dit wordt uitgewerkt in praktische handvaten waarmee men direct aan de slag kan.

Wat voor testen vinden plaats tijdens het onderzoek?

Tijdens het onderzoek vinden meerdere testen plaats, die een breed beeld vormen van het functioneren van uw kind. De volgende testen vinden plaats:

  • Bepalen van het IQ en de leercapaciteiten van het kind
  • Onderzoek naar het lees en spellingniveau (wat is de herkenning van lettertekens, hoe goed wordt gelezen, met welke regels zijn nog problemen)
  • Onderzoek naar reken specifieke vaardigheden (waar en wanneer valt het kind uit?)
  • Onderzoek naar sociaal emotionele problemen, die de lees en/of rekenproblemen kunnen verklaren of versterken (bijvoorbeeld angst of gebrek aan motivatie)?
  • Onderzoek naar de executieve functies (plannen en organiseren)

Wanneer spreken we van dyslexie of dyscalculie?

Om een diagnose dyslexie of dyscalculie te kunnen vaststellen, dient aangetoond te worden dat het kind een grote achterstand heeft met lezen en spellen of bij rekenen, welke ondanks extra ondersteuning niet of nauwelijks vooruit gaat.

Wanneer er andere oorzaken zijn die de lees-, spelling- en rekenproblemen mede verklaren

Bij sommige kinderen is er sprake van co-morbiditeit. Dit is dyslexie of dyscalculie in combinatie met een aandachtstekortstoornis zoals ADHD, ADD,  Autisme Spectrum Stoornis of gedragsstoornis. De behandelaren van het Leespaleis werken in een multidisciplinair team met daarin; psychologen, orthopedagogen, logopedisten, kinderfysiotherapeuten en remedial teachers.

WijkteamBIG registerKwaliteitsregister Paramedicikoninklijk nederlands genootschap voor fysiotherapeutennederlands kwalteitsinstituur dyslexieAlle behandelaars van Expertisecentrum Uniek zijn geregistreerd
in het BIG-register of het Kwaliteitsregister Paramedici
of bij hun beroepsvereniging.